Tekoäly ja tekijänoikeus: katsaus oikeudellisiin haasteisiin

AI ja tekijänoikeus

Generatiivinen tekoäly, jolla on kyky luoda uutta sisältöä, tuo mukanaan merkittäviä oikeudellisia haasteita.

Generatiivisten tekoälytyökalujen kuten esimerkiksi ChatGPT, Stable Diffusion, DALL-E ja Bard kehittyessä ja muuttaessa teollisuudenaloja on tärkeämpää kuin koskaan käsitellä myös niiden mukanaan tuomia oikeudellisia haasteita.

European Association of Communications Agencies (EACA) on julkaissut AI:ta ja tekijänoikeuksia käsittelevän raportin AI and copyright: Unveiling the legal challenges, joka käsittelee tekoälyn ja tekijänoikeuslakien välistä hankalaa suhdetta. Raportti antaa ohjeita generatiivista tekoälyä hyödyntäville luoville toimistoille ja markkinoinnin ostajille. Raportin keskeisiä tarkastelukulmia ovat tekijänoikeudet, yksityisyys ja tietosuoja, ja se vertailee tekijänoikeuskäytäntöjä Britannian, EU:n ja USA:n välillä.

Raportti on jäsenillemme ladattavissa Marketing Finlandin Työkalupakista. Jäsenet voivat myös tilata englanninkielisen raportin: info@marketingfinland.fi

Tekoälyn käytöstä on jo väännetty oikeudessa

Raportissa tarkastellaan myös eri tuomioistuimien tekoälyn käyttöön liittyviä päätöksiä perusteluineen. Tekoälyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat haastavia kaikkialla, koska sitä koskevaa omaa lainsäädäntöä ei ole vielä olemassa. Raportissa käsitellään mm. Getty Imagesin ja Stability AI:n välistä oikeustapausta, joka koski yli 12 miljoonan valokuvan kopioimista. Tapaus valaisee hyvin jännitteitä, joita syntyy tekoälyllä tuotetun sisällön ja nykyisten tekijänoikeuslakien välillä.

Syötedatan (input data) haaste ja käytännöt eri markkina-alueilla

Keskusteltaessa tekoälyn hyödyntämisestä markkinoinnin tekijöiden huomio kiinnittyy usein vain tekoälyn lopputulemaan, ja syötedata, jolla AI-malleja koulutetaan, jää vähemmälle huomiolle. Tällöin sivuutetaan erittäin tärkeä tekijänoikeudellinen kysymys. EU:ssa ja Britanniassa on erilainen näkökanta syötedatan käyttöön kuin USA:ssa. Erot heijastavat eri maiden erilaisia lähestymistapoja ja oikeudellisia näkökulmia syötedatan käyttöön ja tekijänoikeuksiin AI-mallien koulutuksessa.

EU:ssa tulkintana on, että syötedatan, eli datan, jota käytetään AI-mallien koulutukseen, tulee soveltua kaupalliseen uudelleenkäyttöön

EU:ssa tulkintana on, että syötedatan, eli datan, jota käytetään AI-mallien koulutukseen, tulee soveltua kaupalliseen uudelleenkäyttöön. Tämä tarkoittaa, ettei se saa olla tekijänoikeuden alaista, jotta sitä voidaan laillisesti käyttää. Teksti- ja datalouhintaa voidaan käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tietyin ehdoin – mm. siten, että sisältö on laillisesti saatavilla teksti- ja datalouhintaan eikä oikeudenhaltija ole nimenomaisesti kieltänyt tekstin ja datan poimintaa (opt-out-mekanismi).

USA:ssa tekijänoikeuslakiin sisältyy poikkeus nimeltään ”fair use” (oikeudenmukainen käyttö), joka sallii tekijänoikeuden alaisen materiaalin uudelleenkäytön tietyin ehdoin, kuten arvosteluun, kommentointiin, uutisraportointiin, opetukseen ja tutkimukseen sekä tekijänoikeuden alaisen materiaalin muuntavaan käyttöön. Monet teknologiayritykset perustelevat syötedatan uudelleenkäytön laillisuutta viitaten tähän ”fair use” -sääntöön.

Tekoälyllä tuotetun tuotantodatan (output data) ja tekijänoikeussuojien haasteet

Raportti käsittelee myös kysymystä, voiko tekoälyllä tuotettu aineisto saada tekijänoikeussuojaa. Raportissa esitellään tekoälyllä avustetun ja tekoälyllä tuotetun aineiston välisiä eroja ja arvioidaan, miten oikeudelliset näkökulmat voivat vaihdella maittain. Tekoälyn avustamalle tuotokselle myönnettävän tekijänoikeuden laajuus vaihtelee lainkäyttöalueittain ja määräytyy tapauskohtaisen arvioinnin perusteella.

Yhdysvaltain tekijänoikeustoimisto teki helmikuussa 2023 merkittävän päätöksen, joka tiukensi entisestään rajoja tekoälyn generoiman ja tekoälyn avustaman sisällön välillä, erityisesti tekijänoikeuden suojan osalta.

Päätös nousi esiin tapauksesta, joka koski sarjakuvakirjaa ”Zarya of the Dawn”, jonka tekijä on Kris Kashtanova. Kirjailija haki tekijänoikeuden suojaa kirjalleen, johon sisältyi kuvia, jotka oli tuottanut tekoälytyökalu Midjourney. Kashtanova väitti, että vaikka tekoäly avusti luovassa prosessissa, kirja ei ollut pelkästään tekoälyn luoma. Kirjailija korosti, että hän oli kehitellyt ja rakentanut tarinan, suunnitellut jokaisen sivun ulkoasun ja toiminut taiteellisena johtajana.

Yhdysvalloissa tekoälyn generoima sisältö, joka on luotu ilman merkittävää ihmisen väliintuloa, ei periaatteessa voi saada tekijänoikeuden suojaa

Siitä huolimatta, että tekstielementeille myönnettiin tekijänoikeuden suojaa, Yhdysvaltain tekijänoikeustoimisto totesi, etteivät tekoälyn generoimat kuvat olleet suojattuja. Jos tästä oikeustapauksesta tulee vahvistettu ennakkotapaus, se voi raivata tien sille, että tekoälyn generoima sisältö, joka perustuu vain vähäiseen ihmisen panokseen, päätyisi systemaattisesti julkiseen hyötykäyttöön. Toistaiseksi tästä on kuitenkin liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä, ja juridiset keskustelut tekoälyn ympärillä jatkuvat.

Britannian ja EU:n lähestymistapa tekoälyn tuottamaan dataan (output data) eroaa merkittävästi USA:n lähestymistavasta. Yhdysvalloissa tekoälyn generoima sisältö, joka on luotu ilman merkittävää ihmisen väliintuloa, ei periaatteessa voi saada tekijänoikeuden suojaa. Toisin sanoen Yhdysvaltain tekijänoikeuslaki edellyttää inhimillistä tekijää, joten tekijänoikeuden suojan kohteeksi voi tulla vain ihmisen luoma teos.

EU:ssa ja Britanniassa tekijänoikeus ei myöskään yleensä kata tekoälyn itsenäisesti luomia teoksia, koska ne eivät ole ihmisen luomia. Kuitenkin Britanniassa on otettu käyttöön poikkeus, jossa ”tietokoneella luodut” teokset voivat saada tekijänoikeuden suojan. Tässä tapauksessa ”tekijä” määritellään henkilöksi, joka tekee tarvittavat järjestelyt teoksen luomiseksi. Tämä poikkeus perustuu oletukseen, että vaikka teos on tietokoneen luoma, ihmisen rooli sen luomisessa on merkittävä.

Mitä oikeudelliset kysymykset tarkoittavat toimistoille ja mainostajille?

Generatiivisen tekoälyn työkalujen käyttö tuotantotarkoituksiin täytyy arvioida tapauskohtaisesti, koska ei voida yleisesti olettaa, että algoritmit on koulutettu uudelleenkäytettäväksi sopivilla tiedoilla. Tähän sääntöön on poikkeus, Adobe Firefly. Adobe väittää kouluttavansa algoritmejaan tiedoilla, joiden uudelleenkäyttöön sillä on oikeus. Vaihtoehtoisesti yritys tarjoaa taloudellista korvausta syötedatan tekijöille. Firefly’n ominaisuuksia integraatioiden ja luovien kykyjen osalta pidetään usein rajoittuneina verrattuna moniin muihin markkinoilla oleviin generatiivisen tekoälyn työkaluihin.

Välttääkseen generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvät sudenkuopat toimistojen tulee tuntea hyvin asiakkaidensa kanssa laadittavat sopimukset. Useimmissa asiakassopimuksissa on mainittu takuita ja vahingonkorvauksia, ja sopimukset edellyttävät, etteivät toimitettavat tuotteet riko tekijänoikeuksia, tai yleensä kolmansien osapuolien oikeuksia.

Suurin riski liittyy kuvien käyttöön ja hyödyntämiseen

Suurin riski liittyy kuvien käyttöön ja hyödyntämiseen. Tekoälyä voidaan kuitenkin käyttää apuna usein eri tavoin, kuten tekstisisällön tuottamisessa, kuvien käsittelyssä, asiakaskohtaisten chatbottien kehittämisessä sekä kampanjoiden optimoinnissa, ja näissä tapauksissa riskit ovat vähäisiä. Esimerkiksi erilaisten kielimallien (ChatGPT, Bard jne.) kohdalla riski on merkittävästi pienempi silloin kun ihminen on mukana luomassa sisältöjä.

Marketing Finland on tuottanut yhdessä jäsentensä ja alan toimijoiden kanssa AI:n hyötykäyttöön liittyvän dokumentin, joka esittelee mahdollisuuksia markkinoinnin ja viestinnän kentässä.

Niin kauan kuin epäselvä tilanne juridisissa kysymyksissä jatkuu, toimistot ja markkinoijat eivät todennäköisesti kykene hyödyntämään monien AI-työkalujen täyttä potentiaalia luovissa tuotantoprosesseissa. Generatiivisen tekoälyn merkittävin potentiaali markkinoinnin ja viestinnän työkaluna on todennäköisesti vasta edessämme.

Raportti on jäsenillemme ladattavissa Työkalupakista. Marketing Finlandin jäsenet voivat myös tilata englanninkielisen raportin: info@marketingfinland.fi

 

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

eighteen − 5 =